§ 1. KKF er stiftet 20.12.2008 av frivillige medlemmer. Organisasjonen er uavhengig av politisk og etnisk tilhørighet med egne medlemmer som slutter seg opp om formål og vedtekter foretatt av styre i foreningen.

§ 2. Medlemmer tar initiativ til aktiv deltakelse i samfunnet med blant annet fokus på minoritetsgrupper, markering av kulturell høytider, ivareta kulturelle knytninger til medlemmers opprinnelsesland, bidra til sosiale - kulturelle aktiviteter i lokal samfunnet og aktiv deltakelse i samfunnssaker.

§ 3. Foreningen jobber på frivillig basis for økt kulturell forståelse som i gjengjeld bidrar til mer smidig og trivelig hverdag i lokal samfunnet. Vi har tro på at verden er felles hjem til oss alle og ingen skal føle seg fremmed der de bor.

§ 4. Forening driver sitt arbeid i overensstemmelse med retningslinje fattet av årsmøte og beslutninger foretatt innenfor forening.   

KKF jobber for:

• Aktivt integrering og mangfold i lokal samfunnet

• Tilrettelegging til smidig utvikling av unge talent i blant annet idrett, sosiale arenaer, utdanning, musikk osv.

• Tilrettelegging til kvinnelige medlemmers sine aktiviteter.

• Til rettelegging til morsmål læring for barn

• Aktiv deltakelse i lokal samfunnet og skape oppmerksomhet rundt bruk av stemmerett.

• Være stemme av samfunnet i Afghanistan i det norske og internasjonal samfunn

• Bidra til bedre kjennskap av eget kultur i lokal samfunn

• Bistå medlemmer for å komme over utfordringer i arbeids markedet gjennom kartlegging av medlemmers kompetanse og aktiv arbeid i sosiale arenaer.

• Økt kulturell forståelse i samfunnet med forskjellige aktiviteter blant annet kursing, seminarer, utstillinger osv.

• Samarbeid med andre organisasjoner i nasjonalt og internasjonalt arena.   

§ 1 Definisjon: Et medlem er en person som aksepterer foreningens retningslinjer og betaler medlemskontingent.

 

Videre gjelder følgende:

• Betalende medlemsalder er 15 år. Medlemskontingent for medlemmer under 18 år er 100 Nok/år.

• Voksen medlemskapet er 700 Nok/ år.

• Student medlemskap er redusert med 50%(100% Student).

• Personer uten oppholdstillatelse kan også få medlemskap i forening og er fritatt fra medlemskontingent.

• Betalte medlemskap kan ikke refunderes dersom en vil melde seg ut av forening eller flytter til andre del av landet men han/hun kan beholde sin medlemskap.

• Medlemskapet skal betales innen 15. mars hvert år. De som ikke har betalt medlemskapet innen fristen , får ikke bruke medlemsfordeler

• Opphør av medlemskap: Medlem(er) som ikke har betalt medlemskapet innen fristen samme medlems år et , eller begått grov overtredelse av vedtekter mister medlemskap. Medlem varsles før opphør av medlemskap.

§ 2 Medlemsfordeler

• Fritt deltakelse i alle arrangementer for organisasjonen med mindre noe annet er avtalt.

• Stille som kandidat for tillitsverv

• Dele sitt interesse og påvirke forenings aktiviteter

• Ta med seg gjest i arrangementer. Gjest er definert som person boende utenfor Rogaland og er på besøk i Rogaland.

• De som ikke har oppholdstillatelse i Norge betaler 50 NOK for å delta i forenings arrangementer, og kan fritt dele sine interesser med andre i foreningen. Øvrige personer med opphold i Norge og i andre EU land betaler 250 NOK pr person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forenings organer er årsmøte og styre.
 
Kapital IV - I Årsmøte

§1 Årsmøte er den høyeste lovgivende myndighet i organisasjonen og behandler følgende

• Valg av styre 

• Behandling av årsmøte papirer sendt av styre

• Regnskapsrapport.

• Rapport av årets aktiviteter.

• Valg av nye valgkomite

• Foreta nye vedtekter

• Andre innmeldte saker til årsmøte.

§ 2 Årsmøtet holdes hvert år innen januar. Valgkomite åpner årsmøte og velger møteleder.

§ 3 Årsmøte kan stille spesielle kvalitets krav for å kunne utføre verv eller aktiviteter i organisasjonen.

§ 4 Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Et medlem kan gi fullmakt til en annen medlem som deltar i møtet.

§ 5 Vedtak å endre på beslutninger krever fleretall av stemmer i årsmøte eller ekstraordinær årsmøte.

§ 6 Hvis en tillitsvalgt eller medlem opptrer skadelig for forening kan vedkommende suspenderes inntil neste årsmøte.

§ 7 Ekstra ordinærårsmøte: Foreningens styret innkaller til ekstra ordinærårsmøte ved behov. Medlemmer kan også melde behov for ekstraordinær årsmøte.Saker i ekstra ordinærmøte behandles på samme måte som ordinære årsmøte. Innkalling til møtet varsles med minst 3 uke varsel.

 

Kapital IV - II Styre

§1 Styre består av styreleder, 4 styre medlemmer, 2 varamedlemmer og kommune representanter.

Økonomi ansvarlig velges av årsmøte. Følgende roller defineres innen styre.

 Nestleder velges i første styremøte etter valget

 Leder av kvinne gruppe utnevnes

 Leder i ungdom gruppe utnevnes

§ 1.1 Styre oppgaver

 Styre er er utøvoende organ i forening som hovedsakelig  har ansvaret  for drift og økonomi av forening i henhold til retningslinje og forenings vedtekter.

 Oppnevne komiteer og enkelte personer til spesielle oppgaver og utarbeider instrukser for disse.

 Definerer foreningens aktiviteter

 Kaller inn ekstra ordinær årsmøte ved behov.

 Når en styre medlem trekker seg går en varamedlem opp som vanlig styremedlem. Styre skal vurdere om det er behov for ekstra ordinær møte for å utnevne ny varamedlem.

 Ekstra ordinær årsmøte skal kalles inn og styret går til valg dersom det blir for lite styre medlemmer i tilfelle flere styre medlemmer trekker seg.

 Styret kan foreta nye bestemmelser ved behov innen foreningens retningslinjer.

Kapital IV - III Valg komité

§ 1 Valg komite

§ 1.1 Kandidat til valgkomiteen skal utnevnes samtidig som kandidater til styret. Valgkomite utnevnes av årsmøte i likhet med styremedlemmer.

§1.2 Sittende styremedlemmer ikke kan stille i valgkomite

§ 1.3 Valg komiteen skal jobbe aktiv i en styre periode for å finne kandid at til neste styre periode. Liste over kandidater for neste styre bør være klar en måned før årsmøte.   

§1 Foreningen støtter 5 000 NOK til foreningens medlemmer ved tap av familie medlemmer i Norge.

Med familie menes medlemmenes foreldre, ektefelle, søsken og barn.

§ 2 Arbeidsfordeling

Foreningen har opprettet følgende kommune fordeling for gjennomføring av arrangementer:

• Kleppe kommune

• Stavanger, Strand, Sandnes og Sola kommune

• Time og Hå kommune

Hver av det overnevnte stiller med en representant i styret. Kommune representant har samme stemmerett som

andre styremedlemmer.

§ 3 Finansielle ressurser

• Medlemskontingent

• Fylkeskommune

• Andre potensiale resurser

§4 Alle verv i organisasjonen, herunder styreleder, styremedlemmer og medlemmer av alle komiteer er frivillige tillitsverv som ikke berettiger til honorarer.

§ 5 Bruk av forenings eiendeler

Bruk av forenings eiendom til privat er kun tillatt til forenings medlemmer mot en bestemt sum . Leie skal betales i forenings konto på forhånd.

Ved 2/3 del av medlemsstemme i årsmøte forening kan oppløses.

 

Retningslinje er vedtatt i årsmøte den 17/12/2017

Oppløsning av organisasjonen skjer med minst 2/3 del av stemmer i årsmøte. 

Kapitel 1: Introduksjon

Kapitel 2: Formål

 
 

Kapitel 3: Medlemskap

 

Kapitel 4: Organisasjon

Kapitel 5: Øvrige bestemmelser 

 

Kapitel 6: Oppløsning